Ochrana osobních údajů (GDPR)

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Vážení klienti

společnost Ivo Vachoušek si velmi váží Vaší důvěry. Naším cílem je ochrana Vašich údajů, včetně osobních, při jejich zpracování. Společnost Ivo Vachoušek, Kpt. Jaroše 3225, 276 01 Mělník, IČ: 11286351, DIČ: CZ480701148 zpracovává veškeré osobní údaje plně v souladu s právními a legislativními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů dle Nařízení EU 2016/679 a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti (www.obchod-vtp.cz), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti Ivo Vachoušek dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například zákazníků, konkurence apod.).

1. Zpracování protokolových souborů

1.1. V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává společnost Ivo Vachoušek protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.

1.2. Protokolové soubory jsou tak zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a jsou uchovávány po dobu 3 měsíců od návštěvy webové stránky.

1.3. Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost Ivo Vachoušek. Osobní údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky jsou následující:


2. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

2.1. V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude společnost Ivo Vachoušek za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud poskytne návštěvník společnosti Ivo Vachoušek rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, stát, okres/region), bude společnost Ivo Vachoušek za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které společnost Ivo Vachoušek zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru.

2.2. Osobní údaje návštěvníka začne společnost Ivo Vachoušek zpracovávat až poté, co návštěvník potvrdí svou registraci do příslušného formuláře pro vytvoření účtu a souhlasu se zasíláním newsletteru a dalších reklamních sdělení.

2.3. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Ivo Vachoušek.  

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla společnosti Ivo Vachoušek (viz výše), tak také zasláním oznámení na e-mail: info@obchod-vtp.cz . Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnosti Ivo Vachoušek možné.

3. Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

3.1. V případě nákupu zboží na www.obchod-vtp.cz bude společnost Ivo Vachoušek zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce.


3.2. Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude společnost Ivo Vachoušek provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv.

3.3. Společnost Ivo Vachoušek bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

3.4. Zpracování osobních údajů zákazníků bude společnost Ivo Vachoušek provádět sama. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne společnost Ivo Vachoušek osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

3.5. E-mailové adresy zákazníků, kteří nakoupí na e-shopu společnosti Ivo Vachoušek, zpracovává společnost Ivo Vachoušek dále za účelem ověření spokojenosti zákazníků s nákupem. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres tak je ochrana oprávněných práv a zájmů společnosti Ivo Vachoušek spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu nákupu od zákazníků a tím možnost zlepšovat svoji nabídku a služby. Jedná se tak o bezsouhlasové zpracování, jelikož bez e-mailových adres zákazníků by nebylo možné zajistit jejich zpětnou vazbu.

3.6. Zpětnou vazbu bude společnost Ivo Vachoušek zjišťovat, a tím i zpracovávat e-mailové adresy zákazníků, tak, že na tyto e-mailové adresy bude, v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zaslán dotazník ke spokojenosti s průběhem nákupu na e-shopu společnosti Ivo Vachoušek.

3.7. Společnost Ivo Vachoušek bude zpětnou vazbu a tím i zpracování e-mailových adres zákazníků provádět sama, příp. prostřednictvím smluvně zavázané třetí osoby. V případě služby Ověřeno zákazníky je touto třetí osobou společnost Heureka Shopping s.r.o., IČO: 02387727.

4. Zpracování bankovních údajů v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu

4.1. V případě odstoupení od kupní smlouvy na zboží zakoupené na www.obchod-vtp.cz bude společnost Ivo Vachoušek zpracovávat údaje zákazníka o jeho bankovním spojení, které uvede ve svém požadavku na uplatnění reklamace. Tyto poskytnuté osobní údaje bude společnost Ivo Vachoušek zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen po dobu nutnou pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázání skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla zákazníkovi vrácena na bankovní účet uvedený zákazníkem (tj. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Ivo Vachoušek), max. však 90 dnů. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro vrácení uhrazené kupní ceny zákazníkovi bezhotovostním převodem, a jedná se tak o bezsouhlasové zpracování.

4.2. Zpracování poskytnutých údajů zákazníků o bankovním spojení bude společnost Ivo Vachoušek provádět bez předávání třetím stranám.


5. Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

5.1. Prostřednictvím zaslání požadavku se mohou naši zákazníci a další osoby na společnost obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, chatboxem, e-mailem či prostřednictvím zásilky doručené provozovatelem poštovních služeb.

5.2. Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných společnosti Ivo Vachoušek bude společnost zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti Ivo Vachoušek). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti Ivo Vachoušek dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.

5.3. Pokud bude prostřednictvím zákaznické linky společnosti Ivo Vachoušek uplatněna reklamace výrobku, bude společnost Ivo Vachoušek zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti Ivo Vachoušek, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost Ivo Vachoušek osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas návštěvníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti společnosti Ivo Vachoušek reklamaci vyřídit.

5.4. Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Ivo Vachoušek bez předávání třetím stranám.  Bude-li to vhodné či potřebné je společnost Ivo Vachoušek oprávněna předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může společnost Ivo Vachoušek takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který je reklamován, příp. jehož se dotaz týká, jakož i od místa jeho zakoupení (v různých místech může společnost Ivo Vachoušek využívat pro stejné výrobky různé dodavatele). Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit dotazem adresovaným společnosti Ivo Vachoušek prostřednictvím e-mailové adresy info@obchod-vtp.cz.

6. Použití souborů cookie a analýza webových stránek

6.1. Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost Ivo Vachoušek na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.
6.2. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

6.3. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se  shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem:

Prohlížeč:

Explorer 7, 8, 9, 10

Firefox 4.0

Jiný prohlížeč

Deaktivace Cookies:

1. V menu "Nástroje" vyberte možnost "Možnosti internetu".
2. Nyní klikněte na záložku "Ochrana osobních údajů".
3. Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru.
4. Vaše nastavení potvrďte "OK".

1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na nabídku "Možnosti".
2. Zvolte oddíl "Soukromí"
3. V sekci Cookies deaktivujte volbu "Povolit serverům nastavovat Cookies"
4. Potvrďte Vaše nastavení

Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče.

Odstranění Cookies:

1. V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení“ a poté klikněte na „Odstranit historii procházení“
2. Zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies“
3. Klikněte na tlačítko „Delete“

1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na šipku u nabídky "Historie".
2. Vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii“
3. Zvolte „Vše“ u volby „Časové období mazání“
4. Rozklikněte detaily kliknutím na šipku o volby „Podrobnosti“o Zaškrtněte pole „Cookies“ a stiskněte tlačítko vymazat

 

 

Google Analytics a Google Adwords

6.4. K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá společnost Ivo Vachoušek službu Google Analytics Premium, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).
6.5. Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách společnosti Ivo Vachoušek nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

6.6. Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

6.7. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i kliknutím na odkaz opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce; instalací pluginu do prohlížeče. Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.

6.8. V rámci služby Google Analytics využívá společnost Ivo Vachoušek i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

6.9. Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti Ivo Vachoušek vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

6.10. Díky cookie soboru budou uživatelé webové stránky identifikováni a bude jim přiřazeno interní označení (tzv. ID). Údaje o využití webové stránky pak budou pomocí tzv. tracking pixelu přiřazeny příslušnému ID a uloženy. V případě IP-adres bude posledních 8 číslic nahrazeno písmenem X, přičemž samotné IP-adresy budou vymazány bezprostředně po jejich získání a před případným uložením. Pomocí ID mohou být údaje uživatelů o využívání webových stránek analyzovány v agregované podobě. Výsledkem tohoto procesu zpracování údajů jsou pak agregované hodnoty, které slouží k úpravě našich webových stránek tak, aby byly pro uživatele co nejpřehlednější.

Remarketing

6.11. Společnost Ivo Vachoušek využívá k marketingovému oslovování svých zákazníků, behaviorálnímu cílení, resp. retargetingu následující cookie soubory, resp. pixely:

- Zboží.cz od společnosti Seznam CZ, a.s. (www.seznam.cz)

- Biano.cz a Biano.sk od společnosti Biano s.r.o. (www.biano.cz a www.biano.sk)

- Favi.cz a Favi.sk od společnosti Favi online s.r.o. (www.favi.cz a www.favi.sk)

 

7. Zpracování osobních údajů v případě škodných událostí

7.1. Ačkoliv se společnost Ivo Vachoušek snaží takovým situacím předcházet a v co možná nejvyšší míře je omezit, dochází v určitých případech k situacím, kdy může v souvislosti s prodejem výrobků vzniknout zákazníkům společnosti Ivo Vachoušek určitá škoda (jde například o škodu způsobenou vadnými výrobky nebo o škodu, kterou zákazníci utrpí na některé z prodejen společnosti Ivo Vachoušek).

7.2. V takové souvislosti dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků a dalších se škodní událostí spojených osob (např. svědků apod.), a to v rozsahu identifikačních a kontaktních osobních údajů, údajů o způsobené škodě a dalších nezbytných souvisejících údajů. Účelem zpracování osobních údajů je v tomto případě vyřešení škodní události a ochrana práv a právem chráněných zájmů společnosti Ivo Vachoušek pro případ možného vzniku sporu z takovéto škodní události. Od toho se odvíjí též doba zpracování osobních údajů pro tyto účely, která odpovídá době, po kterou společnost Ivo Vachoušek může v této souvislosti osobní údaje potřebovat a kdy hrozí možnost vzniku sporu ohledně vzniklé škody.

7.3. Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Ivo Vachoušek. Za účelem vyřešení škodní události (zejména v situacích, kdy je škoda způsobená vadou výrobku) je společnost Ivo Vachoušek oprávněna zpracovávané osobní údaje předat svým dodavatelům či výrobcům. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může společnost Ivo Vachoušek takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který škodu způsobil, jakož i od místa jeho zakoupení (v různých místech může společnost Ivo Vachoušek využívat pro stejné výrobky různé dodavatele). Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit dotazem adresovaným společnosti Ivo Vachoušek prostřednictvím e-mailové adresy info@obchod-vtp.cz .

8. Další práva spojená s ochranou osobních údajů

9.1. Při zpracování osobních údajů společností Ivo Vachoušek nedochází k rozhodování, založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje společnost Ivo Vachoušek zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

9.2. Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost Ivo Vachoušek zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

9.3. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost Ivo Vachoušek zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti Ivo Vachoušek (tj. v případě zpracování osobních údajů pro vnitřní administrativní účely nebo pro ochranu před případnými soudními spory).

9.4. Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost Ivo Vachoušek zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti Ivo Vachoušek jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže v čl. 10.

9.5. Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost Ivo Vachoušek zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

10. Kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů

10.1. Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost:

Ivo Vachoušek (fyzická osoba podnikající na základě ŽL)

IČO: 11286351

Sídlo: Kpt. Jaroše 3225, 276 01 Mělník

Tel.:  +420 732 370 441

 

10.2. Společnost Ivo Vachoušek zřídila pozici pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se mohou subjekty údajů obracet se svými dotazy, podněty či při uplatnění svých práv, a to prostřednictvím speciální e-mailové adresy info@obchod-vtp.cz

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 23.5.2018.

 

© 2019 Ivo Vachoušek - OBCHOD-VTP.CZ | Všechna práva vyhrazena